Documents relacionats

Recomana el contingut

LLISTA ADMESOS I EXCLOSOS PROCÉS DE SELECCIÓ MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ DIRECTOR/A DEL MUSEU DE LA PAGESIA MUNICIPAL

 Es fa públic que la Junta de Govern Local, en sessió de data 16 de novembre de 2018, va acordar:

 

Primer: Aprovar la relació d'aspirants admesos i exclosos a les proves selectives per a l'accés a la plaça vacant esmentada:

Aspirants admesos:

 

Cognoms:

 

Nom:

 

CANALES CANALES

MARIBEL

MORICHE ROIG

MIREIA

MURLÀ FORTES

MONTSE

 

 

 

Aspirants exclosos, si no esmenen la documentació en el termini únic de deu dies hàbils, a comptar de l'endemà de la notificació d’aquest acord:

 

Cognoms:

Nom:

 

Motiu exclusió:

DE LA VEGA GIMÉNEZ

JOAN

 

No acomplir el requisit establert a la base 2.d. del Plec

 

 

Segon: Crear l'òrgan de selecció, la composició del qual és la següent:

 

  • President: Carles Mitjà i Sarvisé (Secretari de l’Ajuntament de Fogars de la Selva).
  • Secretària: Àngela Rabassa i Rodón (Auxiliar administrativa de l’Ajuntament de Fogars de la Selva).
  • Vocal: Representant de la Xarxa de Museus Locals de la Diputació de Barcelona.
  • Vocal: Alexandra Saurí i Tura (Auxiliar administrativa de l’Ajuntament de Fogars de la Selva).

 

 

Tercer:  Concedir a les persones interessades un termini únic de deu dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al BOPB, perquè puguin recusar els membres de l'òrgan de selecció sempre que hi concorrin les circumstàncies o els motius que preveu l'article 28 i en la forma que determina l'article 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

 

Quart:  Concedir als candidats admesos el termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de la data de publicació de la llista definitiva d’admesos i exclosos al BOPB, per presentar el Pla Director, a un any vista, del Museu de la Pagesia Municipal de Fogars de la Selva, d’acord amb la base 6.2. del Plec.

 

Cinquè: Fixar la data 22 de febrer de 2019, a les 9 hores, perquè comencin les proves selectives dels candidats admesos.

 

Sisè: Publicar aquest acord al BOP, als efectes de públic coneixement, notificació i presentació de reclamacions en el termini de 10 dies pels interessats, i exposar-ho al Tauler d’anuncis de l’ajuntament.”

 

Aquesta resolució es fa pública de conformitat amb el que estableixen els articles 23, 24 i 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Es concedeix a les persones interessades un termini de deu dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquest Anunci en el Butlletí Oficial de la Província a efectes d’allò que es disposa al cos de la pròpia resolució.  

Data i hora de la darrera actualitzaciò
09:11  |  28-11-18