Inici > 

EDICTE SOBRE L’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR INDUSTRIAL DEL MARGE ESQUERRE DEL RIU TORDERA, SECTOR S4-ICI ESPAÑA (SUD 5), SITUAT A LA CARRETERA C-35 (HOSTALRIC-BLANES) KM. 72, EN EL TERME MUNICIPAL DE FOGARS DE LA SELVA.

Data de l'anunci  28-06-18  -   El Ple de l'Ajuntament de Fogars de la Selva, en sessió celebrada el dia 8 de juny de 2018, ha adoptat el següent acord:

Únic:  Aprovar definitivament la modificació puntual del Pla parcial del Sector Industrial del marge Esquerre del riu Tordera, Sector S4-ICI España (SUD 5), situat  la carretera C-35 (Hostalric -Blanes), km. 72, en el terme municipal de Fogars de la Selva.

Contra aquest acte administratiu, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

El termini màxim per a dictar i notificar la resolució d'aquest recurs serà d'un mes de conformitat amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, a comptar des de la data de presentació del recurs en el registre electrònic o Òrgan competent per a la seva tramitació.

Contra la resolució del recurs de reposició o la desestimació presumpta del mateix, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, de conformitat amb l'article 8.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa en el termini màxim de dos mesos a comptar des de l'endemà de la seva notificació o en el termini màxim de sis mesos a comptar des de l'endemà de la desestimació presumpta del recurs interposat. També es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació, que consideri oportú, en defensa dels seus interessos.

Documents relacionats

(pdf, 293 kb)
Data de publicació oficial: 28/06/2018 - 09:25h
Data i hora de la darrera actualitzaciò
09:24  |  28-06-18
  • Recomana el contingut