Inici > 

Documents relacionats

(doc, 29 kb)

Recomana el contingut

Registre Civil

El registre civil és una funció administrativa que té per objectiu deixar constància dels fets o actes relatius a l'estat civil de les persones naturals.

En el registre civil s'inscriuen els naixements, el nom i els cognoms de les persones, les emancipacions; les defuncions reals o presumptes; els antecedents penals; la pàtria potestat, les guardes i els matrimonis.

Els tràmits més habituals són les inscripcions dels recents nascuts i els expedients de matrimoni.

Inscripció d'un recent nascut:

Documentació necessària per la inscripció dels recents nascuts:

1. Qüestionari per a la declaració de naixement (imprès groc que donen a l'Hospital). Omplert i firmat pel pare i la mare.

2. Certificat emès per l'hospital de no haver inscrit el nadó a cap Registre Civil.

3. Volant d'empadronament dels pares.

4. Llibre de família si el tenen. En cas contrari se'ls n'expedirà un.

5. DNI dels pares. En el cas d'estrangers, passaport o permís de residència.

6. Butlletí Estadístic del part. (imprès blanc/vermell que donem a l'Ajuntament). Omplert i firmat pel pare i la mare.


Documentació necessària per contraure matrimoni:

1. Certificat literal de naixement.

2. Fotocòpia del DNI.

3. Certificat dels ajuntaments de la localitat on s'ha residit en els dos últims anys que acrediti la residència durant el període esmentat.

4. Fotocòpia DNI de 2 testimonis que siguin majors d’edat.

5. A més a més, en el cas que els promotors hagin residit durant els dos últims anys en una població que tingui més de 25.000 habitants, hauran de presentar, també, un altre testimoni que pot ser familiar o amic.

En cas que un dels promotors sigui divorciat:

- Certificat literal de matrimoni en el qual figuri l'anotació marginal de divorci.


En el cas que un dels promotors sigui vidu:

- Certificat literal de defunció de l'espòs/osa.


En el cas d’estrangers.

- Fe de vida.
Data i hora de la darrera actualitzaciò
01:23  |  01-10-19