Documents relacionats

Recomana el contingut

LLISTA ADMESOS I EXCLOSOS EN EL PROCÉS SELECTIU DE DIRECTOR/A DE LA LLAR INFANTS MUNICIPAL LA FALGUERETA.

 Es fa públic que la Junta de Govern Local, en sessió de data 16 de novembre de 2018, va acordar:

 

Primer: Declarar aprovada la relació d'admesos i exclosos per a la provisió de la plaça de Director/a de la Llar d’infants municipal “La Falguereta”, de Fogars de la Selva: 

 

Admesos
Exclosos
Pujolràs i Frigola, Emma
-
 
Segon: Crear l'òrgan de selecció, la composició del qual és la següent:
 
  • President: Carles Mitjà i Sarvisé (Secretari de l’Ajuntament de Fogars de la Selva).
  • Secretària: Àngela Rabassa i Rodón (Auxiliar administrativa de l’Ajuntament de Fogars de la Selva).
  • Vocal: Sílvia Cristina Lechón Barril (Directora de la Llar d’infants municipal “El Patufet” d’Hostalric)
  • Vocal: Alexandra Saurí i Tura (Auxiliar administrativa de l’Ajuntament de Fogars de la Selva).
 
Tercer:  Concedir a la persona interessada un termini únic de deu dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al BOPB, perquè puguin recusar els membres de l'òrgan de selecció sempre que hi concorrin les circumstàncies o els motius que preveu l'article 28 i en la forma que determina l'article 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.
 
Cinquè:  Fixar la data 15 de febrer de 2019, a les 9 hores, perquè comencin les proves selectives de la candidata admesa.
 
Quart: Publicar aquest acord al BOP, als efectes de públic coneixement, notificació i presentació de reclamacions en el termini de 10 dies pels interessats, i exposar-ho al Tauler d’anuncis de l’ajuntament.”
 
Aquesta resolució es fa pública de conformitat amb el que estableixen els articles 23, 24 i 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 
Es concedeix a les persones interessades un termini de deu dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquest Anunci en el Butlletí Oficial de la Província a efectes d’allò que es disposa al cos de la pròpia resolució.  
Data i hora de la darrera actualitzaciò
09:15  |  28-11-18